تلفن های تماس معاونت

اسامی معاون، مدیران، و کارکنان حوزه پژوهش واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره داخلی

1

آقای دکتر پیمان عزیزی

معاون پژوهش

36726955

218

2

 خانم دکتر نازنین فرهادیار

مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم

36735465

205

3

آقای مهندس کریم موسوی

مدیر ارتباط با صنعت

36733720

375

4

آقای علیرضا همدانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

36726954

316

5

آقای نادر ارجمندپور

مدیر برنامه و بودجه

 

318

6

آقای محمدرضا میرزایی

مسئول دفتر معاونت پژوهش

 

218

7

آقای دکترعلی  کاظمی

مسئول طرح های پژوهشی

 

375

8

آقای عبدالصالح گودرزی

مسئول تحصیلات تکمیلی

 

315

9

آقای محمد ظاهری

مسئول کتابخانه

 

209

10

آقای مجتبی شیرازی

کارشناس کتابخانه

 

209

11

خانم زهرا کریمی دوست

مسئول انتشارات علمی

 

309

12

خانم شهناز آبیل خو

کارشناس پژوهش

 

308

13

خانم اکرم جعفری

کارشناس  آمار و تحلیل داده ها

 

268

14

 آقای روح اله رسولی

کارشناس فناوری اطلاعات

 

208

15

 آقای محمدعلی حیدری

کارشناس فناوری اطلاعات

 

208

16

 آقای یوسف حیدری

کارشناس پژوهش

 

373

17

 آقای حبیب اله عطابخش

مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

 

221

18

 خانم فاطمه سادات حسینی

کارشناس آزمایشگاه (شیمی تجزیه)

 

380

19

خانم مریم لرنی

کارشناس آزمایشگاه (شیمی)

 

383

20

 خانم فاطمه عرب عامری

کارشناس آزمایشگاه (شیمی 1 و جداسازی)

 

382

21

آقای احمد طزری

کارشناس آزمایشگاه (فیزیک 1و2و3)

 

331

22

 آقای حسن شاد

کارشناس آزمایشگاه (شیمی آلی 1و2)

 

210

23

 آقای مجید راندی

کارشناس آزمایشگاه (میکروب و آسیب شناسی)

 

325

24

 آقای ولی اله کارخانه یوسفی

کارشناس آزمایشگاه (ژنتیک)

 

368

25

 آقای مصطفی فضائلی

کارشناس آزمایشگاه (فیریولوژی جانوری و گیاهی)

 

299

26

 آقای غلامرضا بن

کارشناس آزمایشگاه (زیست شناسی)

 

379

27

 آقای سعید غلامی

کارشناس فناوری اطلاعات

 

381