کارشناس آمار و تحلیل داده ها

مشخصات کارشناس آمار و تحلیل داده ها

نام و نام خانوادگی : اکرم جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : باغبانی گلهای زینتی