انتشارات علمی

مشخصات مسئول انتشارات علمی

نام و نام خانوادگی : زهرا کریمی دوست

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیریت برنامه ریزی

 

شرح وظایف و عملکرد دفتر انتشارات علمی :


-  بررسی و پیگیری چاپ کتب اعضای هیات علمی واحد
-  تشویقی و حق الزحمه کتاب، اعضای هیات علمی  واحد
-  تشویقی مقالات اعضای هیات علمی  واحد
-  تشویقی مقالات  اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان
-  ارسال گزارشات 3 ماهه تشویق مقالات به سازمان مرکزی و دریافت تأییدیه آن
-   ارسال گزارشات 6 ماهه تشویق کتاب به سازمان مرکزی
-  انجام امور مربوط  به نشر مجلات علمی دانشگاه
-   ارائه آمار مربوط به مقالات، کتب خواسته شده از سازمان مرکزی ، منطقه و داخل واحد
- تهیه بانک اطلاعاتی کتاب های انتشار یافته در واحد