امور پایان نامه ها

مشخصات سرپرست دفتر امور پژوهشی (تحصیلات تکمیلی)

نام و نام خانوادگی : عبدالصالح گودرزی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : تاریخ

 

شرح وظایف و عملکرد دفتر امور پایان نامه ها

پژوهش های روشمند علمی که در قالب پایان نامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی به انجام می رسند بعنوان یکی دیگر از منابع تولید علم و فن آوری شناخته می شوند، البته ارتقا بخشیدن به کیفیت خروجی های علمی مستخرج از پایان نامه ها بدن شک ارتباط مستقیمی با کیفیت موضوعات علمی آنها دارد و بر این اساس شوراهای تخصصی گروه های آموزشی و پس از آن در سطح بالاتر، شورای پژوهش و فن آوری واحد سعی نموده از طریق راه کارهای ذیل بحث کیفیت پروپوزال ها را محقق نماید:

  1. ایجاد حداکثر ارتباط میان موضوع تحقیق با تخصص اساتید راهنما و مشاور
  2. توزیع مناسب موضوعات تحقیق بر حسب تخصص اساتید واجد شرایط جهت بهره برداری از حداکثر توانتمندی های علمی موجود در اعضای هیات علمی گروه های آموزشی
  3. محدود کردن مشارکت اعضای هیات علمی با مرتبه علمی مربی و استفاده هرچه بیشتر از استادیاران با تجربه و بخصوص اعضای هیات علمی با مراتب دانشیاری و استادی
  4. تشویق و ترغیب دانشجویان به استخراج مقالات علمی از پایان نامه با کمک اساتید مربوطه و ارسال بموقع آن به دفاتر مجلات معتبر علمی جهت پذیرش و چاپ
  5. کنترل های دقیق در خصوص رعایت حقوق معنوی واحد در ثبت نتایج مستخرج از پایان نامه ها
  6. استمرار حمایت های مالی از پایان نامه ها در قالب بخشنامه های موجود
  7. اولویت دادن به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها و مزارع تحقیقاتی موجود در سطح واحد
  8. ارائه تشویق مالی به مقالات مستخرج از پایان نامه ها که در مجلات معتبر علمی و یا همایش های معتبر داخلی و خارجی ارائه و به چاپ رسیده باشند
  9. ایجاد کد کاربری و کلمه عبور اختصاصی برای مدیران گروه های کارشناسی ارشد واحد جهت کنترل دقیق و به روز ظرفیت اساتید از طریق وب سایت اداره کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی و در نتیجه کاهش موارد در انتظار قرار گرفتن دانشجویان جهت اخذ کد

در مجموع طی یکسال گذشته تعداد 460 عنوان پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد در شورای پژوهش و فن آوری واحد بررسی و به تفکیک رشته های مندرج در جدول ذیل به تصویب نهایی رسیده اند.

رشته کارشناسی ارشد

پایان نامه های مصوب شده طی یکسال اخیر

زراعت

10

ترویج و آموزش کشاورزی

10

آگرواکولوژی

25

علوم دامی

30

ژنتیک و اصلاح دام

40

علوم و صنایع غذایی

50

گیاهپزشکی

12

بیماری شناسی گیاهی

10

میکروبیولوژی

35

زیست شناسی

10

شیمی

15

زبان و ادبیات فارسی

30

الهیات

27