آزمایشگاهها

مشخصات مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

نام و نام خانوادگی : حبیب اله عطابخش

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

 

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

خدمات آزمایشگاهی از فایل زیر قابل دریافت می باشد.

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه­ها و کارگاه های واحد به شرح زیر است:

ردیف

نام آزمایشگاه

گروههای آموزشی

مجتمع آزمایشگاهی رازی (پیشوا)

1

آزمایشگاه میکروب شناسی

زیست شناسی و میکروبیولوژی

2

آزمایشگاه آسیب شناسی

زیست شناسی,پرستاری ومامائـی

3

آزمایشگاه ایمونولوژی

پرستاری ومامائـی,زیست شناسی

4

آزمایشگاه فیزیک 1

فیزیک,شیمی,زیست شناسی,مکانیک

5

آزمایشگاه فیزیک 2

فیزیک,زیست شناسی,مهندسی شیمی

6

آزمایشگاه فیزیک 3

فیزیک

7

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی

8

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی

9

آزمایشگاه زیست گیاهی

زیست شناسی

10

آزمایشگاه زیست جانوری

زیست شناسی

11

آزمایشگاه بیوشیمی 1 و 2

زیست شناسی

12

آزمایشگاه ژنتیک 1 و 2

زیست شناسی

13

آزمایشگاه شیمی عمومی و 1

شیمی,زیست شناسی,برق

14

آزمایشگاه شیمی عمومی و 2

شیمی,زیست شناسی,مهندسی شیمی

15

آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2

شیمی,زیست شناسی

16

آزمایشگاه شیمی فیزیک و شیمی معدنی

شیمی

17

آزمایشگاه جداسازی ترکیبات آلی

شیمی

18

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2

شیمی

19

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک

زیست شناسی

20

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

شیمی

21

آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 1

 گروه ها آموزشی مرتبط

22

آزمایشگاه تحققاتی شماره 2 

شیمی,زیست شناسی,کشاورزی

23

آزمایشگاه تحقیقاتی شماره3

 گروه ها آموزشی مرتبط

24

آزمایشگاه برق

برق

25

آزمایشگاه اُپتیک ومدرن

فیزیک

26

آزمایشگاه آناتومی

پرستاری و مامایی

27

آزمایشگاه پراتیک

پرستاری و مامایی
28

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

گروههای مرتبط
29

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک

گروههای مرتبط

پردیس ورامین

30

آزمایشگاه خاکشناسی عمومی

کشاورزی

31

آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی

کشاورزی

32

 آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه دستگاهی

کشاورزی

33

آزمایشگاه فیزیک عمومی

کشاورزی

34

آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

کشاورزی

35

آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی

کشاورزی

36

آزمایشگاه  تحقیقاتی صنایع غذایی

کشاورزی

37

آزمایشگاه تکنولوژی قند

کشاورزی

38

آزمایشگاه تحقیقاتی بیماریهای گیاهی

کشاورزی 

39

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

کشاورزی

40

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

علوم وصنایع غذایی,دامپروری

41

آزمایشگاه روغن وغلات

علوم وصنایع غذایی

42

آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی دانشکده کشاورزی

علوم وصنایع غذایی

43

آزمایشگاه حشره شناسی کشاورزی

کشاورزی

44

آزمایشگاه گیاهشناسی و سیستماتیک

کشاورزی، زیست شناسی 

45

آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی

علوم وصنایع غذایی, دامپروری

46

آزمایشگاه صنایع لبنی

علوم وصنایع غذایی
47

آزمایشگاه آفت شناسی گیاهی

گیاهپزشکی
48

آزمایشگاه تغذیه دام

علوم دامی
49

هرباریوم

کشاورزی

کارگاه ها (مجتمع کارگاهی پیشوا)

46

کارگاه شیشه گری

شیمی

47

کارگاه عمومی

شیمی,برق

48

کارگاه عکاسی

معماری

49

کارگاه برق

برق،کامپیوتر

50

کارگاه مکانیک

مکانیک

51

کارگاه مرمت

معماری