معاون پژوهش و فناوری

مشخصات معاون پژوهشی:

نام و نام خانوادگی: پیمان عزیزی

رشته تحصیلی: خاکشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی