دفتر برنامه و بودجه

مشخصات مدیر برنامه و بودجه:

نام و نام خانوادگی: نادر ارجمندپور

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

شرح وظایف :

  • تهیه گزارش آنالیز و تجزیه و تحلیل 12 ماهه ی بودجه ی
  • تهیه و تنظیم ،تکمیل و ارسال گزارش آنالیز و تجزیه و تحلیل بودجه ی3 ماهه ی
  • جمع آوری مستندات و مدارک مربوط به حسابرسی اعتبارات پژوهشی و تکمیل فرم ها و جداول مربوط به حسابرسی اعتبارات
  • اخذ مجوز استفاده از اعتبارات پژوهشی
  • ارتباط و تعامل باسایر حوزه ها
  • تهیه و تنظیم گزارش خلاصه بودجه ی و گزارش درآمدها و هزینه های پیش بینی شده
  • تدوین وتنظیم برنامه استراتژیک واحد