دفتر امور پژوهش

مشخصات مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم

نام و نام خانوادگی: نازنین فرهادیار

رشته تحصیلی: شیمی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

 

شرح فعالیتها:

 

 • بررسی درخواست های ارسالی از کلیه گروه های تحصیلات تکمیلی به منظور :‌اخذ مجوز همکاری جهت استادان مدعو ،
 • تغییر استاد راهنما یا مشاور ، تغییر عنوان پایان نامه و سایر موارد .
 • کنترل سقف راهنمایی و مشاوره استادان همکار در پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • اخذ کد شناسایی جهت کلیه پروپوزال های ارسالی از گروه های مربوطه         
 • ارسال گزارش مربوط به حق الزحمه همکاری استادان در پایان نامه ها به معاونت آموزشی واحد
 • بررسی کلیه صورتجلسات دفاعیه و ارسال آن به معاونت آموزشی واحد
 • بررسی فرم تعیین ارزش مقاله مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی جهت درج در صورت جلسات دفاعیه .
 • هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی واحد و تنظیم صورتجلسه مربوطه
 • بررسی مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد مطابق با آیین نامه های موجود
 •  ثبت اطلاعات مربوط به (‌فرم ب ) ‌دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی پس از برگزاری  جلسات دفاعیه
 • هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات با مدیران محترم گروه های مربوطه و روسای ادارات پژوهش دانشکده ها .